URGE İhtiyaç Analizi

URGE projelerinin başarılı olabilmesi için en kritik süreç ihtiyaç analizinin gerektiği gibi yapılmasıdır. İhtiyaç analizin temel sorunsaldan başlanması daha doğru olacaktır: "Kime Ne Satacağız?" Bu soruna küme üyesi tüm firmalar için gerçeği yansıtan doğru cevap verilmiş olmalı, aynı zamanda firmaların genel stratejileri de anlaşılmalıdır.
Pazar gerçeklerini bilimsel yöntemler kullanarak elde edilmiş veriler ışığında çözümlemek gerekir, bunun için “Stratejik Rekabetçi İstihbarat” yöntemi kullanılmalıdır.


Hazırlık, Planlama ve Bilgilendirme Çalışması
  • İş birliği kuruluşu yönetiminin ilk ağızdan beklentisinin dinlenmesi ve ihtiyaç analizi çalışmasının, proje yönetimi mantığı ile (çıktıları da dahil) anlatılması için toplantı düzenlenir ve iş planına uygun organizasyonlar programlanır.
  • Rönesans çalışma metodolojisinin anlatıldığı bilgilendirme toplantısı ile katılımcı firmaların soruları yanıtlanır ve UR-GE Projesini sahiplenmesi amaçlanır.
  • İş birliği kuruluşu ve/veya firmalarla “iş birliği sözleşmesi” imzalanarak, her türlü ticari sır güven altına alınır.
  • Firmalara e-posta aracılığı ile ön tanı formu gönderilir. Böylece firmaların ziyaret öncesinde hazırlık yapması ve danışmanın da firma hakkında detaylı bilgi edinmesi hedeflenir.

Saha Çalışması
Firmalarla Yüz Yüze Görüşme 

İş birliği kuruluşa ve/veya firmalara önceden e-posta ile bilgisi verilen danışman, programlanan gün ve saatte firmada bulunur. Çalışma 10:00 – 16:00 arasında yapılır. Bu süre ihtiyaca bağlı olarak uzatılabilir.

Görüşme öncesi gönderilen ön tanı formundaki sorularda eksik kalan konular varsa firma ile birlikte doldurulur. Ayrıca firmanın değer yaratan tüm süreçleri için düzenlenen “tanı anketleri”, firma yetkilileri ile birlikte doldurulur. Danışmanın saha gözlemi de eklenerek, firmanın yeterliliklerine yönelik analiz yapılır. Bu analiz ile firmanın uluslararası rekabet gücüne katkı sağlayacak yol haritası hazırlanır.

Üniversiteler, Sivil Toplum Örgütleri ve İlgili Kamu Kuruluşları ile Görüşme 

Porter’ın Elmas modeli analizini tamamlayabilmek amacıyla; Üniversiteler, Sivil Toplum Örgütü ve İlgili Kamu Kuruluşları ile odak grup görüşmeleri gerçekleştirilir.


Analiz ve Raporlama Çalışması

Elmas Modeli Analizi

Sektördeki küresel Talep ve Arz eğilimlerinin analizi ve yasal düzenlemelere ilişkin gelişmelerin değerlendirilmesi için Elmas Modeli uygulanır. Elmas Modeli Analizi sonucunda aşağıdaki raporlar hazırlanır:

  • Faktör–Girdi Şartları Analizi
  • Firma Stratejileri ve Rekabet Analizi
  • Talep Koşulları Analizi
  • İlgili ve Destek Sektörler Analizi

Değer Zinciri ve Rekabet Analizi

Proje grubunda yer alan firmaların değer yaratma süreci net olarak analiz edilir. Değer zinciri yapısının netleştirilmesinde sonra “5 Güç” analizi ile rekabet gücü, pazara giriş engeli, tedarikçi ve müşterilerin pazarlık gücü, ikame ürün tehdidi ve mevcut pazardaki rekabet durumu göz önünde bulundurularak tekrar analiz edilir.

Hedef Pazar Analizi

İhtiyaç analizi çalışmaları başlangıcında katılımcı firmalara ihracat yaptıkları mevcut ülkeler ve ihracat yapmayı hedefledikleri ülkeler “Ön Tanı” formu ile anket soruları içerisinde sorulur. Böylece küme katılımcısı firmaların içerisinde yer aldıkları pazarlar ve kendi bilgi ve görgüleri ile hedefledikleri ihracat pazarlarının belirlenmesi istenir. Bu veriler ile potansiyel alıcıların yer aldığı alternatif pazarlar eşleştirilerek, “Öncelikli 5 Pazar” belirlenir. Bu çalışma için kullanılan yöntemlerden biri “Hedef Pazar” çalıştayıdır. “Firma Analizi” bölümünde, her firma için ihraç edebilecekleri ürün bazında “Pazar Araştırma ve Hedef Pazar” çalışması yer alır. Firmaların kendilerine özel hazırlanan bu çalışma ile “UR-GE Proje Kümesi Ortak Hedef Pazarları” içinde doğru eşleşme yapmalarına ışık tutulur. Böylece yurtdışı pazarlama faaliyetleri için doğru seçki yapmaları sağlanır.

Raporlama

Anketler, yüz yüze görüşmeler, Değer Zinciri ve Rekabet Analizi, Hedef Pazar Çalışması ve Çalıştayı sonunda, Küme ve Firma konsolidasyonu yapılarak raporlama fazına geçilir.


Hedef Pazar Çalıştayı

Çalıştay’ın birinci bölümünde; “Öncelikli 5 Pazar”ın doğrulanması ve kümenin pazarlama faaliyetleri hedeflenir. Çalıştay, “Rekabetçi İstihbarat” bilgilendirme sunumu ile başlar. Bu sunumun amacı küme katılımcısı firmalara uluslararası pazar araştırması konusunda bilgilendirme yapmak ve hedef pazar seçimi konusunda değerlendirme yapabilmelerini sağlamak ve aynı zamanda yapılacak çalışmalara ilişkin ana başlıkları aktarmaktır.

İkinci bölümde; küme katılımcısı firmalar takımlara ayrılrarak, danışman moderatör eşliğinde çalışmalara başlar. Öncelikle ITC Trademap ve Export Potential Map verilerinden yola çıkılarak, “Ağırlıklı Kriterler Bazlı Hedef Pazar Seçim Tablosu”nda Dünya ülkeleri üzerinde analiz yapılır ve ülkeler önceden belirlenmiş 11 kriter çerçevesinde teker teker puanlanır. Çalıştay sonrası, ön tanı çalışmaları sırasında elde edilmiş veriler ITC Export Potential Map verileri ve çalıştay çıktıları birlikte değerlendirilerek, hedef pazarların öncelik sıralaması gerçekleştirilir ve 10 hedef ülke belirlenir.