URGE Projesi Tasarımı

İş birliği kuruluşları için proje hazırlığı, projenin başarı ile yürütülmesi için kritik rol oynayan bir aşamadır. UR-GE Projelerinde başarı,

 • Doğru sektörün belirlenmesi,
 • Bu sektörde yer alan potansiyel kümelerin önceliklendirilmesi,
 • Projede yer alabilecek doğru firmaların belirlenmesi,
 • Tüm bu süreçlerin etkin bir şekilde yönetilmesine bağlıdır.


URGE Projesi Ön Tasarımı

UR-GE projesini hayata geçirmek ve sektörel bir vizyon belirlemek için öncelikle mevcut bölgede ve/veya iş birliği kuruluşu üyelerine yönelik bir ön analiz çalışması yapılması önerilmektedir.

Bu analiz çalışması, bölgede parçalara ayrılmış bir veya birden fazla sektör yapısının varlığına işaret edebileceği gibi belirli bir alanda yoğunlaşmış firmaların oluşturduğu bir sektör yapısının varlığını da ortaya koyabilir.

Her iki durumda da UR-GE projesi hazırlanabilir fakat projede yer alacak olan firmaların benzer ihtiyaçlarının olması, benzer konularda birlikte eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri, belirlenen hedef pazarlarda birlikte sektörel güç oluşturabilme potansiyeli, kısacası firmaların, ihracat hedefi ile iş birliği yapabilme potansiyeli gözetilmelidir.


Proje Hazırlama ve Uygulama Danışmanlığının Amacı 

URGE projesi içinde yer alan firmaların bağlı oldukları kurum ve kuruluşlar aracılığı ile sektörleri ile ilişkili uluslararası platformlara daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak,

 • Firmaların ürün, teknoloji ve pazar bilgisine daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak,
 • Küme yönetimlerinin, çeşitli analiz çalışmaları ile firmaların ihtiyaçlarına ve hedeflerine yönelik alt projeler geliştirmelerini ve iş birliği ağları oluşturulmasını sağlamak,
 • Küme yönetimlerinin, çeşitli analiz çalışmaları ile URGE projesi içinde yer alan firmaları daha yakından tanımalarını sağlamak,
 • URGE projesi içinde yer alan firmaların, hedeflenen ihracat pazarları ile ilgili pazar araştırmaları ve eğitimlerden yararlanarak ihracat stratejileri geliştirebilmelerine katkı sağlamak,
 • İhracat pazarını geliştirmek isteyen KOBİ’lerin kendileri ile benzer süreçleri ve benzer problemleri yaşayan diğer firmalarla ortak akıl ve ortak çözüm yolları geliştirebilmelerini sağlamak,
 • Firmaların, küme yönetimi aracılığı ile sektöre ve/veya firma grubuna yönelik olarak düzenlenen fuar ziyareti, eşleştirme faaliyetleri ve alım heyetleri gibi organizasyonlara katılmalarını sağlamak,
 • Bu sayede daha az zamanda, hedeflerine uygun potansiyel alıcılarla iletişime geçebilmelerini sağlamak


Proje Hazırlama ve Uygulama Danışmanlığının Adımları

Sektörün Belirlenmesi: Ciro, istihdam kapasitesi, yaratılan katma değer, ihracat kapasitesi, sektördeki firma sayısı gibi kriterler kullanılarak, sektörün mevcut durum performansını belirlenecektir.

Sektörün Kümelenmeye Uygunluğunun Belirlenmesi: Aktörler ve firmalar arasındaki iş birliği, iş birliği kuruluşunun varlığı, değer ve tedarik zinciri, sektör bilgisi gibi kriterler kullanılarak, sektörün UR-GE’ye uygunluğunu değerlendirilecektir.

Firmaların Belirlenmesi: UR-GE projeleri kapsamında firmaların ürün yelpazeleri ve segmentlerine göre belirlenen faaliyetler yer almaktadır. Sektörel ya da sektörler arası iş birlikleri ile inovasyon, rekabet ve ihracat potansiyelini artırabilecek firmaların bir araya gelmesi hedeflenmektedir.

Proje Dosyasının Hazırlanması ve Proje Başvurusunun Yapılması: UR-GE proje başvuru dosyasının hazırlanabilmesi için iş birliği kuruluşu yönetici ve uzmanları ile “ön değerlendirme toplantısı” yapılarak, projenin içeriği ve faaliyet konuları belirlenecek ve iş planı hazırlanacaktır.

Proje başvuru dokümanlarının hazırlanması konusunda iş birliği kuruluşundan teknik destek alınacaktır. İş birliği kuruluşu, bilgi akışını sağlayacak bir “irtibat kişisi” görevlendirecektir. Proje başvuru dosyası Rönesans tarafından, “UR-GE Uygulama Usul ve Esasları”na göre hazırlanacak ve Ticaret Bakanlığı’na tam ve zamanında sunulacaktır.

Desteklenmeye Hak Kazanan Projenin Yürütülmesi: Finansal destek almaya hak kazanan projenin, sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için iş birliği kuruluşu yönetici ve uzmanları ile “proje başlangıç toplantısı” yapılarak, hizmetin amacı, ulaşılmak istenen hedef, görev, yetki ve sorumluluklar tanımlanacak ve görevli kişiler tanıtılacaktır.

Bu aşamadan sonra proje faaliyetlerinin gerektiği şekilde hayata geçirilmesinden Rönesans sorumlu olacaktır.

Yürütülecek projede iş birliği kuruluşu “proje sahibi”, Rönesans ise “proje koordinatörü” olarak görev yapacaktır. Proje faaliyetleri, iş birliği kuruluşunun yönetiminde ve Rönesans’ın koordinasyonunda yürütülecektir.

İş birliği kuruluşu, Rönesans ile bilgi akışını sağlayacak bir “irtibat kişisi” görevlendirecektir