STRATEJİK PLANLAMA ve STRATEJİK YÖNETİM EĞİTİMİ

Yer
: Titanic City Hotel Taksim, İstanbul
Başlama Tarihi
: 24.11.2017
Bitiş Tarihi
: 26.11.2017
Süre
: 03 Gün - 21 Saat


Ayrıntılı Bilgi

Stratejik İnovasyon

 • İnovasyon Süreci “NE” Üzerine Yürütülür?
  • Hangi Ürün, Süreç ve Hizmetler?
  • Hangi Pazarlar?
  • Hangi Rekabet Stratejisi?
  • Hangi Pazara Erişim Stratejisi?
 • İnovasyon Süreci “NASIL” Ele Alınır?
  • İnovasyon Sürecinin Temel Akışı
  • İnovasyon Sürecinde Analitik Araçlar
  • İnovasyonun Hayata Geçirilmesinde Organizasyonel Değişim Yönetimi

Trendler ve Değişim Süreci

 • Sermaye Süreçlerinden Bilgi Süreçlerine Değişim
 • Bilgi Süreçleri ve İletişim Teknolojilerinde Gelişmeler
 • Küreselleşme, Tam Rekabet Şartları ve Müşterinin Önlenemez Üstünlüğü
 • Müşteride ve Kurumlarda Değişim

Stratejik Değişimin Yönetimi

 • Değişim İçin Ortak Dilin Tesis Edilmesi
 • Değerlendirme İçin Gerekli Ortamın Yaratılması
 • Gerekli Değişim İçin Kaynak Yaratılması

Makro Verileri Yorumlamak

 • Emtia Fiyatlarındaki Değişimler
 • Makro Ekonomik Veriler (GDP,GNP, GINI katsayısı vb)
 • Dünya Mal Hareketlerinin Analizi

Stratejik Yönetim Yaklaşımları

 • İş Odaklı Yaklaşımlar
 • Sonuç Odaklı Yaklaşımlar
 • Süreç Odaklılık Yaklaşımları vs.

Yönetim ve Yönetişim İlkeleri

 • Yönetişim Nedir?
 • Yönetişim İlkeleri
  • Sorumluluk, Şeffaflık, Hesap Vericilik, Bilgilendirme, Sürdürülebililik
 • Yönetişim ve Sosyal Sermaye
  • İç – Dış Müşteri Yönetimi ( Kim için Ne Yapıyoruz? )
  • İnsan Kaynakları Yönetimi ( Kiminle Yapıyoruz? )
  • Bilgi Yönetimi ( Nasıl Yapıyoruz? )

Stratejik Çeviklik

 • Geleneksel Stratejik Yönetim Sisteminin Handikapları
 • Sürdürülebilir Rekabet Avantajı İçin Değişime Uyum
 • Stratejik Planlamadan Stratejik Düşünmeye Geçiş
 • Stratejik Çeviklik Altyapısı ve Bileşenleri
 • Stratejik Çeviklik Sürecinde Risklerin Yönetimi

Stratejinin Uygulanması ve Kontrolü

 • Hedeflerle Yönetim ve Anayol Haritası Oluşturmak
  • Hayal, Tasarı ve Hedef Kavramları
  • Stratejik Planlama ve Hedefler
  • Değer Yaratan Hedefler ve Değer Yönetimi ( Süreç Analizi )
  • Yenilikçi Hedefler
  • Sürdürülebilirlik
  • Strateji, Senaryo ve Hedeflerin SMARTs Yaklaşımıyla Analizi
   • S Specific ( Süreçlere ve Kişilere Doğru İndirgenmiş mi?)
   • M Measurable (Ölçülebilir mi?)
   • A Achievable (Başarılabilir mi?)
   • R Related (Kurumsal Karne ve Kişisel BSC Hedeflerle İlişkili mi?)
   • T Time-Bound (Zamanla Sınırlı mı?)
   • S Stretching (Zorlayıcı mı? )

Stratejinin Operasyonel Planlarla Entegrasyonu (Senaryo Planlama )

 • Senaryo Çerçevesinde Ölçülebilir Kurumsal Hedeflerin Belirlenmesi
 • Senaryo Çerçevesinde Departmanların Ölçülebilir Hedeflerinin Belirlenmesi
 • Senaryo Çerçevesinde Kişilerin Ölçülebilir Hedeflerinin Belirlenmesi
 • Bu Senaryonun Başarılı Olabilmesi İçin Kurumun Yönetim Biçiminin ve Kültürünün Belirlenmesi

Hedefler için Ölçme Sistemleri ve Performans Yönetimi Kavramı

 • Genel Hedeflerin Ölçülmesi ve Faaliyet Tabanlı Bütçe ( Sorumluluk Bütçeleri )
 • Stratejik Yönetimin Ölçme Sistemleri (Kurumsal Karne )
 • Altyapı Ölçme Sistemleri
  • MIS, Raporlama Sistemleri (Günlük, Haftalık, Aylık, 3 Aylık, 6 Aylık, Yıllık)
  • İnsan Kaynakları ( Sübjektif / Objektif Performans Yönetim Sistemleri )
 • Operasyonel Ölçme Sistemleri
  • Proses Takımlarının Hedeflerinin Ölçülmesi ve Özdeğerleme
  • Yönetişim Endeksi
  • Proje Takımlarının Hedeflerinin Ölçülmesi ve Balanced Score Card
  • Kalite Denetimi
 • Sonuç Ölçerleri
  • Mali Tabloların Analizi ( Yatay ve Dikey Analiz )
  • Mali İç Denetim
 • Süreç Yönetimi Ölçerleri
  • 6 Sigma Metodolojisi
 • Stratejik Analiz ve Raporlama
  • Stratejinin Kök Neden Analizleriyle Takibi ve Her Bir Kök Nedeninin Bir Ölçüm Kriterine İlişkilendirilmesi
  • Ölçüm Sistemleri Üzerinde Organizasyonel Mutabakatın Sağlanması ve İş Süreçlerine Entegre Edilmesi
  • Ölçüm Kriterlerinde Karşılaşılan Hataların Kök Nedenler Doğrultusunda Adreslenerek Doğru Bir Aksiyon Planına İlişkilendirilmesi
  • Açıklıkların Yönetimi

Uluslararası Rekabet Gücünün Arttırılması

 • Maliyet Bilgilerinin Yeri ve Önemi,
 • Stratejik Maliyet Yönetimi Yaklaşımları
  • Faaliyet Tabanlı Yönetim / Maliyet / Planlama Sistemleri
  • Hedef Maliyetleme
  • Mamul Yaşam Dönemince Maliyetleme
  • Tam Zamanında Yaklaşımı ( JIT ) ve Maliyetleme
  • Lojistik Süreçlerin Maliyetlenmesi
 • İşletmelerde Kar Planlaması
  • Maliyet Hacim İlişkilerinin Belirlenmesi
  • Maliyet – Hacim – Kar Analizleri
  • En Uygun Mamul Satış Karışımının Saptanması
  • Alternatif Üretim ve Faaliyet Kararları
  • Müşteri Karlılık Analizi
 • Fiyatlandırma Kararları
  • Fiyatlama Stratejileri / Fiyatlama Teknikleri
  • Fiyatlama Kararlarının Ekonomik Alt Yapısı
  • Tam ve Değişken Maliyetlere Göre Fiyatlama
   • Hedeflenen Kar/ Varlıklar Oranına Göre Fiyatlama
   • Pazara Yönelik Fiyatlama

Liderlik ve Execution

 • "Yapılamaz" dan "Yapabilirim" Kültürüne Geçiş
 • Değişim Ortamında Liderlik
 • Değişim İçin Doğru Organizasyonu Kurmak ve Liderlik Etmek
  • Liderin Ortak Akıl Yaratma Sorumluluğu ve Öğrenen Organizasyon Kültürü
  • Liderin İletişim Kanalları Açma Sorumluluğu
  • Bilgi Yönetimi, Geribildirim ve Geribesleme
   • Toplantı Yönetimi
   • Çatışmayı Önleme, Uzlaşma Kültürünü Yerleştirme
   • Bireysel Farklılığı Olumlu Yönde Yönetme, Biz Kültürünü Oluşturma
   • Motivasyon Yönetimi
   • Yenilikçi Ruhu Destekleme
  • Problem Çözme, Analitik Düşünme ve Karar Alma
  • Liderin Eğitim, Koçluk ve Delegasyon Sorumluluğu
  • Liderin Performans Kriterlerini Belirlemesinin Önemi ve Denetleme Sorumluluğu

Eğitim Tarihi ve Yeri:
24/ 25/ 26 Kasım 2017 Cuma - Cumartesi – Pazar 10:00 – 18:00
Titanic City Hotel Taksim İstanbul

EĞİTMENLER
NAİL ŞENCAN

Yüksek öğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. İş hayatına Almüt A.Ş.( Alarko) Dış Ticaret firmasında başlayan ŞENCAN, küresel ticaret yapan firmalarda yöneticilik görevlerinde bulunarak yeniden yapılanma projelerinde aktif görev almıştır. 1995’den bu yana kendi girişimleri başlatan ŞENCAN yönetim – organizasyon, değişim yönetimi ve kurumsallaşma, bütünleşik planlama ve bütçe, uluslararası müşteri iletişimi ve ilişkileri yönetimi konularında uzmanlığa sahiptir.
Danışmanlık faaliyetleri ile, daralan iç piyasa rağmen, varlıklarını sürdürmek ve sürdürülebilir büyüme sağlamak isteyen kurumları ulusal ve uluslararası rekabet koşullarına hazırlamakta, kurumların genel olarak planlama, bütçe, tedarik zinciri, müşteri ilişkileri departmanlarının tanı/teşhis süreçlerini uygulayarak kurumların SWOT’unu yapmakta ve iyileştirilebilir, maliyet yönetimi ve rekabet stratejileri geliştirmekte, geliştirilebilir alanları hakkında anayol haritalarını oluşturmakta ve uygulama başarılarını denetleyerek raporlamaktadır.
Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü Kurumsal Planlama Bölüm Başkanı olan SENCAN, genel katılıma açık seminer ve sertifika programları ile bilgi ve deneyimini paylaşmaya devam etmekte, Ekonomi Bakanlığı, İhracatçı Birlikleri ve Sanayi Odalarının davetlisi olarak çeşitli projelerde görev almaktadır.

RANA ÇAKIR
1969 yılında Kocaeli’de doğdu. Lisans eğitimini Ege Üniversitesi, Gıda Mühendisliği bölümünde tamamladı. 1993-1995 döneminde, Kent Gıda ve Fruko Tamek’te Kalite Güvence ve ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri konularında çalıştı. 1995 yılında Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde İşletme Yüksek Lisansı yapmaya başladı. “İşletmelerde Başarı- Başarısızlık Durumu ve Başarısızlığı Önleme Stratejileri” konulu yüksek lisans tezini 1998 yılında tamamlayarak mezun oldu.
1995-1999 döneminde Nestle, Süt ve Sütlü Ürünler bölümünde dört ürün kategorisinden sorumlu Ürün Müdürü olarak çalıştı. Bu dönemde Nestle Süt ve Sütlü Ürünler Bölümü pazarlama departmanının yeniden yapılandırılması projesinde yer aldı ve sorumlu olduğu kategorilerle ilgili olarak pazarlama & tanıtım faaliyetleri, yeni ürün geliştirme çalışmalarının sorumluluğunu yürüttü. Aynı dönemde ambalajlı süt tüketimini artırmaya yönelik sektörel bir kampanyada proje yöneticiliği yaptı ve Nestle bünyesinde satış etkinliğini artırmaya yönelik bir projede görev aldı.
1999-2001 döneminde Arthur Andersen Danışmanlık Şirketi’nde yönetim danışmanlığı bölümünde Stratejik Planlama, Kurumsal Gelişim ve Yeniden Yapılanma, BPA-BPR, Operasyonel Mükemmellik, Pazar Odaklı Yapılanma, CRM, Değişim Yönetimi projelerinde Proje Yöneticisi ve SME olarak çalıştı. Medya, sigorta, bireysel bankacılık, telekom, FMCG ve ilaç sektöründe faaliyet gösteren çeşitli şirketlerde proje yöneticiliği yaptı.
2001-2006 döneminde Kraft Foods’ta İş Geliştirme Müdürü, Pınar Gıda grubunda Ticari Pazarlama Departman Müdürü ve Çevre Analiz’de Genel Müdür olarak çalıştı.
2006-2009 döneminde FED Eğitim&Danışmanlık’ta Turizm, Bankacılık, Sigorta, Leasing, Otomotiv, Perakende, FMCG, Dayanıklı Tüketim, Enerji, Telekom, İlaç gibi çok çeşitli sektörlerdeki önde gelen firmalar için kurumsal eğitim programları hazırladı ve gerçekleştirdi. Uzun süreli ve kapsamlı gelişim programlarının koordinasyonunu yürüttü. Bu dönemde 6,000 den fazla katılımcının eğitimini gerçekleştirdi. İnovasyon alanında danışmanlık projeleri geliştirdi ve yürüttü. Eğitmenlik ve yönetim danışmanlığının yanında yeni eğitim içerikleri geliştirme ve e-öğrenme projeleri geliştirdi.
Eğitim ihtiyaç analizi ve planlaması, şirket akademisi kurulması gibi projelerde görev aldı. 2012-2013 döneminde proje bazlı olarak Okan Üniversitesinde Kariyer Merkezi Direktörü olarak görev aldı ve Kariyer Merkezinin yapılanması, öğrenci ve mezunlara yönelik kişisel gelişim eğitimleri ve sertifikasyon programlarının tasarlanması, Üniversite-Sanayi İşbirliği projeleri ve Co-op yerinde eğitim programı çalışmalarını yürüttü. Ocak 2009 itibariyle kurduğu CREALUS Eğitim ve Danışmanlık şirketinde kurumsal eğitim ve yönetim danışmanlığı çalışmalarına devam etmekte olup; aynı zamanda da İşletme Yönetimi Doktorası yapmakta ve İnovasyon konulu doktora tezi çalışmalarına devam etmektedir. Aynı zamanda Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Biriminde (EDU) İnovasyon, Girişimcilik ve Kurumsallaşma programları ile ilgili olarak çalışmakta olup; Aile Şirketleri Akademisi’nin Program Koordinatörlüğünü yürütmektedir. Aile şirketleri, KOBİ’ler ve kurumsallaşma konularında çalışmaktadır. Aynı zamanda TÜBİTAK onaylı KOBİ Mentörüdür.
Çok iyi derecede İngilizce ve başlangıç seviyesinde Almanca bilmektedir.

Ödeme Koşulları ve İndirim Alternatifleri
Program Bedeli: 1.450,00 TL + KDV (%18)
Eğitim bedeline uygulama örnekleri ile birlikte ders kitapları, coffee-break ikramlar dahildir.

Yayın
Katılımcılarımıza hem eğitimi takip edebilme, not alabilmek hem de ileride gözden geçirebilmeleri için Rönesans tarafından özel hazırlanmış kitaplar ve uygulama örnekleri verilecektir.
Ayrıca www.ronesansakademi.com portalına kullanıcı adı: ad_soyad, şifre: xxx yazarak girebilir ve eğitim süresince derslerin takip edilebildiği, sınıf içi mesajlaşmaların yapılabildiği sanal sınıf ortamından yararlanabilirler.Kayıt Formu

       

EĞİTİM KATALOĞU

UZMANINA DANIŞ